Psykofyysinen terapia

Keho ja mieli vuorovaikutuksessa

Psykofyysisessä terapiassa tarkastellaan ihmistä kokonaisuutena, mielen lisäksi myös fyysisenä olentona. Terapian lähestymistapa on kehoa kuunteleva, jolloin mielen sisäinen havainnointi auttaa ymmärtämään kehollisten tuntemusten sanomaa.

Psykofyysisessä terapiassa huomio on kehossa, havainnoinnissa sekä vuorovaikutteisessa tunnesäätelyssä. Tavoitteena on itsesäätelytaitojen kehittyminen.

Miten mielen ja kehon vuorovaikutus näkyy?

Meidän kaikessa psyykkisessä toiminnassamme on jatkuva muutoksen tila, joka ilmenee esimerkiksi tavassamme hengittää ja liikkua, ilmeissä ja eleissä tai vaikkapa äänensävyissä.

Kehomme tapa tuottaa näitä signaaleja on luonteeltaan tiedostamatonta, mutta niistä on mahdollista tulla tietoiseksi. Psykofyysisessä terapiassa tutustutaan oman kehon kuunteluun ja havainnontiin ja tulkitsemaan kehon viestejä sanalliseen muotoon.

Käyttäytymisen mallit alkavat syntyä jo varhaislapsuudessa ja aikuisuuteen mennessä meillä kaikilla on proseduraalisessa muistissamme omalle persoonallisuudellemme ominainen valikoima käyttäytymismalleja. Proseduraalinen muisti (myös taitomuisti) on ihmisen säilömuistin osa, joka huolehtii fyysisten ja motoristen taitojen muistamisesta. Monet proseduraalisen muistin tiedoista ovat tietoisuudesta riippumattomia, kuten esimerkiksi käveleminen. Proseduraalisen muistin tieto ilmeneekin usein juuri suorituksissa, teemme asioita tiedostamattomasti ja automaattisesti.

Psykofyysisessä terapiassa on mahdollista

  • ymmärtää omassa kehossa tapahtuvia tunnesäätelyyn vaikuttavia malleja
  • saada lisää joustavuutta ja kykyä vuorovaikutukseen itsensä ja ympäristön kanssa
  • tuoda omia tunnetiloja näkyväksi ja helpommin havainnoitaviksi

Kaikki, mitä kykenemme itsestämme havainnoimaan, auttaa meitä ymmärtämään itseämme, ympäristöämme ja selviytymään siinä paremmin.