Trauma- ja kriisiterapian tehokas hoitomenetelmä

EMDR–terapia

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR-terapiaa käytetään tehokkaana traumapsykoterapian menetelmänä ja muihin psyykkisiin oireisiin, joille on ominaista liiallinen tai jumiutunut emotionaalinen kokeminen (esimerkiksi masennus, jännitys- ja paniikkioireet sekä pakko-oireet).

Terapiassa käytettävät nopeat edestakaiset silmänliikkeet aktivoivat aivojen tunnealueita purkamaan, käsittelemään ja jäsentämään lukkiintuneita ja traumaattisen kokemuksen tuottamia muistoja, tunteita ja kehotuntemuksia. Silmänliikkeiden lisäksi tai tilalla prosessoinnissa voidaan käyttää kuulo- ja/tai tuntoaistia.

EMDR-terapiassa traumaattisten muistojen käsittelyä autetaan stimuloimalla sekä oikeaa että vasenta aivopuoliskoa silmänliikkein, taputuksin tai ääniärsykkeillä traumaattisen muiston ollessa mielessä. Traumaattinen, häiritsevä muisto alkaa yhdistyä uudelleen rakentuviin muistoihin ja keholliset oireet helpottuvat. Traumamuisto etääntyy mielestä, ja tilalle muodostuu neutraaleja tai myönteisiä mielikuvia ja kehon tuntemuksia. Usein kokemusta EMDR -työskentelyn jälkeen kuvaillaan, että tapahtuneen voi muistaa, mutta se ei enää herätä ahdistusta tai kehollisia oireita. Häiritsevät tuntemukset ja ajatukset ovat hellittäneet, ja muisto traumasta on hiipunut muistojen joukkoon.

Mitä EMDR-terapiassa tapahtuu?

Tavoitteena on saada helpotettua traumamuiston häiritsevyyttä kokonaisvaltaisesti. Muiston prosessoinnin jälkeen keskitytään uudenlaisten voimaannuttavien ja myönteisten mielikuvien ja kehollisten tuntemusten juurruttamiseen.

  1. Aluksi keskustelemme asiakkaan kanssa mitä traumatilanteessa on tapahtunut tai mikä on häiritsevintä traumamuistossa. Teemme hoitosuunnitelman, jossa kartoitamme myös asiakkaan voimavarat.
  2. Arvioimme asiakkaan kanssa yhdessä sen hetkisen kykyisyyden traumamuistojen prosessoinnille. Käymme alustavasti läpi mitä protokolla pitää sisällään ja asiakas valitsee, haluaako aloittaa EMDR-prosessin.
  3. Teemme yhdessä traumamuistoa koskevan käsikirjoituksen, jonka avulla etenemme prosessoinnin aikana.
  4. Varsinaisen prosessoinnin aikana käytetään silmänliikkeitä, taputuksia tai muita aistiärsykkeitä vahvistamaan kehollista prosessointia. Traumamuistojen poisherkistäminen EMDR-terapian avulla tapahtuu stimuloimalla aivoalueita, jolloin menneisyyden muistot yhdistyvät nykyisyyden kokemuksiin turvallisessa terapeuttisessa yhteydessä.
  5. Traumamuiston poisherkistämisen aikana ja jälkeen havainnoidaan ajatuksia ja kehollisia tuntemuksia ja niiden muutoksia. Mitään odotuksia ei tarvitse olla, kaikki tapahtuu itsestään, on riittävää, että huomaa mitä itsessä tapahtuu.
  6. Kun häiritseviä ajatuksia tai tuntemuksia ei enää poisherkistämisen aikana ilmene, siirrytään vahvistamaan muistoon liittyviä myönteisiä ajatuksia ja uskomuksia.
  7. Lopuksi EMDR-prosessointi päätetään tarkistamalla kehollinen vointi, ja keskustelemalla mitä uutta ja myönteistä asiakas huomasi terapian aikana tai sen jälkeen. Lopetusvaiheeseen jätetään riittävästi aikaa voimavarojen havainnoinnille sekä keholliselle palautumiselle.